PCI'2006
Azərbaycan English Русский
Ana səhifə
Elmi istiqamətlər
Təşkilatçılar
Proqram komitəsi
Təşkilat komitəsi
Mühüm tarixlər
Məruzələrin çapı
Daxil olmuş məruzələr
Çap olunmuş məruzələr
Maliyyə məsələləri
İş proqramı
Əlaqə
Azərbaycan haqqında
Ana səhifə arrow Məruzələrin çapı

Məruzələrin tərtibatına dair tələblər


  1. Əvvəllər çap olunmamış və konfransın elmi istiqamətlərinə uyğun aktual elmi problemlərə dair materiallar qəbul olunur.
  2. Məruzə (cədvəllər, şəkillər və ədəbiyyatla birlikdə) 4 səhifədən artıq olmamaqla ingilis dilində www.pci2008.science.az-da qeydiyyatdan keçəndən sonra İnternetlə təqdim olunmalıdır.
  3. Məruzənin formatı: məruzənin adı, müəllifin adı və soyadı, təşkilatın adı, şəhər, ölkə, müəllifin elektron poçt ünvanları.
  4. Məruzədə məsələnin aktuallığı, qoyuluşu və onun həlli üsulları, alınan nəticələrin elmi yeniliyi və praktiki dəyəri öz əksini tapmalıdır.
  5. Məruzə ayrıca fayl şəklində təqdim edilir: redaktorMicrosoft Word, kitab formatı A4 (yuxarı, aşağı, sol və sağdan – 3 sm), üslub "Normal", şrift Times New Roman (ölçü 11), abzas – 1 sm, sətirarası interval – 1. Düsturlar Equation redaktorunda susma parametrləri ilə yığılmalıdır.
  6. Bütün məruzəçilər Microsoft PowerPoint redaktorunda "On-screen Show" formatında ingilis dilində slaydlar hazırlamalıdırlar. Şifahi məruzə konfransın işçi dillərindən hər hansı birində etmək olar.
example.doc (82 KB) - məruzənin nümunəsi

Müsbət rəy alan məruzələr konfransın başlanğıcına qədər konfransın "Əsərlər"ində çap olunacaq və bu saytda yerləşdiriləcək.

Əlavə: Azərbaycandan olan məruzəçilər rəyçilər üçün ingilis dilində olan məruzənin əlavə olaraq rus və ya Azərbaycan dillərində tərcümələrini təqdim etməlidirlər.

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu © 2006